Novosti

Izbor članova za Savjet mladih Grada Zaboka

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
GRAD ZABOK
Gradsko vijeće

Odbor za izbor i imenovanje

KLASA: 021-05/20-01/016

URBROJ: 2197/01-02-20-3

Zabok, 1. listopad 2020.

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ br. 41/14.) i članka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Zaboka („Službeniglasnik Krapinsko zagorske županije“ br. 20/14.) Odbor za izbor i imenovanje objavljuje

JAVNI POZIV

za isticanje kandidature za članove Savjeta mladih Grada Zaboka

I. Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Grada Zaboka.Savjet mladih Grada Zaboka savjetodavno je tijelo Grada Zaboka koje se osniva u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Zaboka, te u cilju promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na području Grada Zaboka.

II. Savjet mladih Grada Zaboka broji 5 članova, koje bira Gradsko vijeće Grada Zaboka na tri godine.

Svaki član ima svog zamjenika koji se temeljem kandidatura biraju istovremeno kad i članovi.

U Savjet mladih Grada Zaboka mogu biti birane osobe s prebivalištem ili boravištem na području Grada Zaboka, koje u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina.

III. Kandidature za članove savjeta mladih i njihove zamjenike ističu udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih (skupina koja se sastoji od najmanje 20 mladih s prebivalištem ili boravištem na području grada).

IV. Prijedlozi ovlaštenih predlagatelja podnose se u pisanom obliku na propisanim obrascima koji se objavljuju uz ovaj poziv na mrežnim stranicama Grada Zaboka (SMGZ 1-1, SMGZ 1-2 i SMGZ 1-3, odnosno za neformalnu skupinu mladih SMGZ 2-1, SMGZ 2-2 I SMGZ 2-3) ili se mogu podići u Gradu Zaboku, Ured Grada i obavezno sadrže slijedeće podatke:

naziv i adresu ovlaštenog predlagatelja,
podatke o kandidatu (ime i prezime, datum rođenja, broj i mjesto izdavanja osobne iskaznice, adresa),
podatke o zamjeniku kandidata (ime i prezime, datum rođenja, broj i mjesto izdavanja osobne iskaznice, adresa)
obrazloženje prijedloga.

Prijedlog mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pečatom, ukoliko ga predlagač ima.

Kada kandidaturu ističe neformalna skupina mladih, za pravovaljanost kandidature dužna je prikupiti najmanje 20 potpisa mladih na propisanom obrascu, a kandidaturu potpisuju prva tri po redu potpisnika.

Predlagatelj je dužan uz prijedlog priložiti:
dokumentaciju iz koje je vidljivo da kandidati ispunjavaju uvjete iz točke II. stavka 3. ovog javnog poziva (preslik dokaza o prebivalištu ili boravištu na području grada i preslik rodnog lista ili domovnice),
dokumentaciju iz koje je vidljivo da predlagatelj ispunjava uvjete iz točke III. ovoga javnog poziva (preslik izvatka iz odgovarajućeg registra i sl.).

V. Nepravovremene i nepotpune kandidature neće se razmatrati.

VI. Prijedlozi ovlaštenih predlagatelja zajedno sa svim obrascima i dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Grad Zabok,ZIVTOV trg 10, 49210 Zabok, s naznakom „Prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih Grada Zaboka“, najkasnije do26. listopada 2020. godine.

VII. Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća izvršit će provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata i u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava sastaviti izvješće o provjeri formalnih uvjeta i utvrditi popis važećih kandidatura.

Izvješće se dostavlja Gradskom vijeću i objavljuje se na mrežnim stranicama Grada Zaboka.

VIII. Gradsko vijeće na svojoj prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih. Rezultati izbora objavljuju se na mrežnim stranicama Grada Zaboka.

IX. Sve dodatne obavijesti u svezi ovog javnog poziva mogu se dobiti u gradskoj upravi Grada Zaboka, Ured Grada tel. 049/587-760.

PREDSJEDNIK

Odbora za izbor i imenovanje

v.r. mr.crim.Josip Horvatin prof.

Download Javni-poziv-Savjet-mladih.pdf
Download Poziv-i-obrasci.doc
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content