Novosti

J A V N I P O Z I V o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u naselju Špičkovina (k.o. Špičkovina)

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

Gradonačelnik

KLASA: 363-01/21-01/030

URBROJ:2197/01-03/1-21-1

Zabok, 18. ožujak 2021.

PREDMET: Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste

Na temelju članka 131. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14. i 110/19.) i Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave o geodetskim elaboratima izvedenog stanja komunalne infrastrukture (KLASA:011-01/19-01/03 URBROJ:541-01-19-11 od 2. travnja 2019.) GRAD ZABOK objavljuje

J A V N I P O Z I V

o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste

u naselju Špičkovina (k.o. Špičkovina)

Ovim pozivom Grad Zabok obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena komunalna infrastruktura – nerazvrstana cesta NC ŠPI 020 (Špičkovina II), duljine oko 1900 m, da započinje postupak evidentiranja navedene komunalne infrastrukture u zemljišne knjige i katastar.

Izrađuje se geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste.

Terenska izmjera zemljišta (obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji brine da lomne granice zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene) za potrebe izrade geodetskog elaborata izvršit će se dana 7.5.2021. s početkom u 9.00 sati.

U slučaju izrazito lošeg vremena, terenska izmjera odgodit će se za dan 10.5.2021., s istim vremenskim početkom obilježavanja.

Ovim putem obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče s gore navedenom cestom odnosno česticama zemljišta na kojima je ista izgrađena (nose oznaku kčbr. 1566, 1288/21, 1288/20, 1288/19, 1288/18, 1288/17, 1288/7, 1288/6, 1288/16, 1565 sve k.o. Špičkovina),o gore navedenom postupku evidentiranja nerazvrstane ceste.

Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste izradit će tvrtka GeoTAG d.o.o. iz Zaboka, S. Radića 1, uz stručni nadzor ovlaštenog inženjera geodezije Nazifovski Iva.

Nositelji prava na nekretninama mogu obaviti javni uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture i zatražiti dodatna obrazloženja dana 21.5. 2021. godine, u vremenu od 8.00 do 9.00 sati , u prostorima tvrtke GeoTAG d.o.o., Zabok, M.Gupca 24A.

Ovaj poziv objavit će se u Zagorskom listu, na mrežnim stranicama Grada Zaboka www.zabok.hr i Oglasnoj ploči Grada Zaboka.

GRADONAČELNIK

Ivan Hanžek,oec.

Skip to content