Novosti

Javna rasprava o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Centar 3“ – Zabok do 12. 11. 2012.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo

i javne potrebe

KLASA: 350-02/12-01/05

URBROJ: 2197/01-05/5-12-20

Zabok, 18.10.2012.

Na temelju članka 86. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine” br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i članka 54. Statuta Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-Zagorske županije” br. 13/09),Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe Grada Zaboka dana 18.10. 2012. godine, objavljuje:

JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Centar 3“ – Zabok

1. Utvrđuje se Prijedlog I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Centar 3“ –

Zabok za javnu raspravu.

2. Javna rasprava o Prijedlogu trajati će 8 dana, od 05. studenoga do 12. studenoga 2012.

3. Prijedlog će biti izložen u predvorju II kata zgrade Gradske uprave u Zaboku, Zivtov trg 10

s mogućnošću javnog uvida i tumačenja svakog radnogdana u vremenu od 8,00 do 11.00

sati za trajanja javne rasprave.

4. Javno izlaganje o Prijedlogu održati će se dana 07. studenoga 2012. g. s početkom u

11,00 sati, ugradskoj vijećnici Grada Zaboka , Zabok, Zivtov trg 10 (soba broj 21/II).

Obrazloženje uz Prijedlog, te odgovore na postavljena pitanja, prijedloge i primjedbe

dati će stručni izrađivač Prijedloga:Božidar Gorički, dipl. ing. arh.

5. Mišljenja, prijedloge i primjedbe treba dostaviti u pisanom obliku na posebnom obrascu

koji se može dobiti na mjestu javnog uvida, a s imenom, prezimenom, adresom i

vlastoručnim potpisom, odnosno nazivom pravne osobe,potpisom ovlaštene osobe i

pečatom s priloženim potrebnim prilozima za razumijevanje ( izvod iz katastra), do 12.

studenoga 2012. godine na adresu: Grad Zabok, 49210 Zabok, Zivtov trg 10, predajom na

urudžbeni zapisnik ili putem pošte.

6. Objava javne rasprave o Prijedlogu objavit će se preko Radio Zaboka, Internet stranice

www.zabok.hr, web stranice Krapinsko-zagorske županije i Ministarstva graditeljstva i

prostornoga uređenja, Oglasne ploče Grada Zaboka i te u «Službenom glasniku Krapinsko

zagorske županije.

PROČELNIK

Željko Tomek, dipl.ing.stroj.

Skip to content