Novosti

JAVNA RASPRAVA o provođenju postupka stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Zabok 6“

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo

i javne potrebe

KLASA: 350-02/17-01/05

URBROJ: 2197/01-05/5-17-8

Zabok, 10.11.2017.

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” br. 153/13 i 65/17) i članka 50. Statuta Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-Zagorske županije” br. 09/13 i 16/14), Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe Grada Zaboka dana 13.11. 2017 godine, objavljuje:

JAVNU RASPRAVU

o provođenju postupka stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Zabok 6“

1. Javna rasprava o provođenju postupka stavljanja izvan snage Urbanističkog plana

uređenja gospodarske zone „Zabok 6“ trajati će 8 dana od 24.11. do 01.12.2017. g.

2. Javni uvid o provođenju postupka moći će se obaviti u predvorju II kata zgrade Gradske

uprave u Zaboku, Zivtov trg 10 svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 11.00 sati

za trajanja javne rasprave

3. Javno izlaganje o provođenju postupka održati će se dana 28. 11. 2017 g. s početkom u

11,00 sati, u gradskoj vijećnici Grada Zaboka, Zabok, Zivtov trg 10 (soba broj 21/II).

Obrazloženje uz Prijedlog, te odgovore na postavljena pitanja, prijedloge i primjedbe dati

će ispred nositelja Danijel Tuđa, ing.građ.

5. Mišljenja, prijedloge i primjedbe treba dostaviti u pisanom obliku na posebnom obrascu

koji se može dobiti na mjestu javnog uvida, a s imenom, prezimenom, adresom i vlasto –

ručnim potpisom, odnosno nazivom pravne osobe, potpisom ovlaštene osobe i pečatom s

priloženim potrebnim prilozima za razumijevanje ( izvod iz katastra), do 01.11.2017. g

na adresu: Grad Zabok, 49210 Zabok, Zivtov trg 10, predajom na urudžbeni

zapisnik ili putem pošte.

6. Objava javne rasprave o Prijedlogu objavit će se preko mrežnih stranica www.zabok.hr,

web stranice Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Oglasne ploče Grada

Zaboka te u „Večernjem listu“.

v.d. PROČELNIKA

Danijel Tuđa, ing.građ.

DOSTAVITI:

1. Večernji list Zagreb, Oreškovićeva 6H/1

2. Oglasna ploča Grada Zaboka.

3. Pismohrana.

Skip to content