Novosti

JAVNI NATJEČAJ za zakup dijela javnoprometne površine

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/22-01/023

URBROJ: 2140-6-3/1-22-1

Zabok, 16. svibanj 2022.

PREDMET: Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta

Na temelju članka 131. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19. i 144/21.) i Objašnjenja Državne geodetske uprave od 24. listopada 2012. GRAD ZABOK objavljuje

J A V N I P O Z I V

o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta

u naselju Lug Zabočki (k.o. Zabok)

Ovim pozivom Grad Zabok obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstana cesta NC LZA 020 i nerazvrstana cesta NC LZA 021 da započinje postupak evidentiranja navedenih cesta u zemljišne knjige i katastar.

Izrađuje se geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta.

Terenska izmjera zemljišta (obilježavanje granica zemljišta na kojem su izgrađene cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji brine da lomne granice zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene) za potrebe izrade geodetskog elaborata izvršit će se dana 8. lipnja 2022. s početkom u 9.00 sati.

U slučaju izrazito lošeg vremena, terenska izmjera odgodit će se za dan 9. lipnja 2022., s istim vremenskim početkom obilježavanja.

Ovim putem obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče s gore navedenim cestama odnosno zemljištem na kojemu su iste izgrađene – kčbr.7154, 7168, 7190, 9948, 9951, 9952/1 k.o. Zabok (kčbr. 4257, 4256, 4260, 4279, 4263, 4264, 4278/1 k.o. Zabok) o gore navedenom postupku evidentiranja nerazvrstanih cesta.

Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta izradit će tvrtka GeoTAG d.o.o. iz Zaboka, S. Radića 1, uz stručni nadzor ovlaštenog inženjera geodezije Nazifovski Iva.

Nositelji prava na nekretninama mogu obaviti javni uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i zatražiti dodatna obrazloženja dana 10. lipnja 2022. godine, u vremenu od 13.00 do 14.00 sati , u prostorima tvrtke GeoTAG d.o.o., Zabok, M.Gupca 24A.

Ovaj poziv objavit će se u Zagorskom listu, na mrežnim stranicama Grada Zaboka www.zabok.hr i Oglasnoj ploči Grada Zaboka.

GRADONAČELNIK

Ivan Hanžek,oec.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

GRADONAČELNIK

KLASA: 944-08/22-01/001

URBROJ: 2140-6-1-22-1

Zabok, 12. svibanj 2022.

PREDMET: Gradska javnoprometna površina kod Gimnazije A. G. Matoš

– zakup dijela zemljišta, raspisivanje natječaja

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 19. stavka 1. Odluke o raspolaganju, upravljanju i stjecanju nekretnina („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ br. 10/16.) i članka 42. stavka 2. alineje 6. Statuta Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ br. 9/13., 16/14., 4/18., 5/20., 13/20. – pročišćeni tekst, 15/21. i 28/21. – pročišćeni tekst) gradonačelnik Grada Zaboka dana 12. svibnja 2022. godine donio je sljedeći

Z A K LJ U Č A K

I. Grad Zabok daje putem javnog natječaja u zakup dio zemljišta (javnoprometna površina) oznake kčbr. 8165/1 (odgovara kčbr. 2897/1) k.o. Zabok, i to za potrebe prometnog vježbališta za osposobljavanje kandidata za vozače iz nastavnog predmeta upravljanje vozilom.

Tekst natječaj i skica površine koja se daj u zakup daju se u prilogu ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.

Natječaj će se objaviti na Oglasnoj ploči Grada Zaboka i na www.zabok.hr.

II. Početni iznos zakupnine iznosi 1.500,00 kuna mjesečno. Rok zakupa je 12 mjeseci, a po isteku roka zakup se može produžiti, pod uvjetom da je podmirena sva zakupnina.

  1. Zakup može biti odobren istovremeno i većem broju zakupnika, o čemu odlučuje gradonačelnik nakon sastavljanja rang liste prihvatljivih ponuda.

IV. Natječaj će provesti, do donošenja odluke o odabiru ponuditelja, povjerenstvo u sljedećem sastavu:

1. Natalija Gretić, pročelnica Ureda Grada

2. Kruno Čačko, samostalni upravni referent

3. Branko Juhar, referent za prostorno planiranje.

V. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK

Ivan Hanžek, oec.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 19. stavka 1. Odluke o raspolaganju, upravljanju i stjecanju nekretnina („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ br. 10/16.) i članka 42. stavka 2. alineje 6. Statuta Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ br. 9/13., 16/14., 4/18., 5/20., 13/20. – pročišćeni tekst, 15/21. i 28/21. – pročišćeni tekst) gradonačelnik Grada Zaboka raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za zakup dijela javnoprometne površine

  1. Grad Zabok daje u zakup na 12 mjeseci dio zemljišta oznake kčbr. 8165/1 k.o. Zabok (odgovara kčbr. 2897/1) – u naravi asfaltirana javnoprometna površina s istočne strane Gimnazije A. G. Matoš u Zaboku, za potrebe prometnog vježbališta za osposobljavanje kandidata za vozače iz nastavnog predmeta upravljanje vozilom. Skica površine koja se daje u zakup daje se u prilogu ovom natječaju.

Početak zakupa je 1. rujna 2022. godine.

Na vježbalištu mogu se osposobljavati vozači A, A1, A2, AM, B, C i CE kategorije.

Grad Zabok pridržava pravo korištenja predmetne površine za druge potrebe na način da ne ometa zakupnika u korištenju vježbališta sukladno ugovoru o zakupu.

II. Početna zakupnina iznosi 1.500,00 kuna mjesečno,a zemljište se može dati u istovremeni pojedinačni zakup većem broju ponuditelja. Odabrani ponuditelji dužni su međusobno samostalno urediti odnose oko korištenja površine i održavanja površine u urednom stanju i stanju funkcionalne sposobnosti za obavljanje svoje djelatnosti.

Grad Zabok nema obvezu održavanja ni čišćenja predmetne površine.

III. Ponuditelj je dužan u ponudi navesti naziv obrta odnosno ime i prezime fizičke osobe ili naziv pravne osobe koja se natječe, adresu, OIB i ponuđenu cijenu zakupnine u kunama, a uz ponudu dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– dokaz iz odgovarajućeg registra kojim ponuditelj dokazuje da je registriran za djelatnost osposobljavanja kandidata za vozače u autoškoli.

Dokumentacija se može dostaviti u neovjerenoj preslici.

IV. Ponude se predaju u zatvorenim kovertama s naznakom „ne otvaraj – natječaj za vježbalište“ i moraju prispjeti najkasnije do 23. svibnja 2022. godine do 12.00 sati zaključno, na adresu GRAD ZABOK, ZABOK, ZIVTOV TRG 10, poštom ili na urudžbeni zapisnik.

Javno otvaranje ponuda bit će 23. svibnja 2022. godine u 12.00 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Zaboka, Zabok, ZIVTOV trg 10.

V. Nakon otvaranja ponuda sačinit će se rang lista prihvatljivih ponuda, od kojih je prva ona koja sadrži traženu dokumentacija i najvišu ponuđenu cijenu, a ostale slijede iza nje prema visini ponuđene zakupnine. Odluku o odabiru ponuda donosi gradonačelnik. O odabiru prihvatljivih ponuda bit će obaviješteni svi ponuditelji u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru.

VI. S odabranim ponuditeljima sklopit će se ugovor o zakupu kojim će se urediti međusobna prava i obveze.

VII. Grad Zabok može poništiti natječaj u svako doba, bez navođenja posebnih razloga.

VIII. Ovaj natječaj objavit će 13. svibnja 2022. na Oglasnoj ploči Grada Zaboka i na www.zabok.hr.

GRADONAČELNIK

Ivan Hanžek, oec.

Download 220513083051_0001.pdf
Download JAVNI-NATJE-AJ-za-zakup-dijela-javnoprometne-povr-ine.doc
Download Javni-poziv.doc
Skip to content