Novosti

Javni poziv o započinjaju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u naselju Dubrava Zabočka

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/23-01/041

URBROJ: 2140-6-1-23-1

Zabok, 30. listopada 2023.

Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19. i 144/21.) objavljuje se

Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u naselju Dubrava Zabočka

Ovim pozivom Grad Zabok obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta NC DZA 010 (kčbr. 293, 1592/1, 297/1, 1591, 1604 i dr., sve k.o. Špičkovina), duljine oko 1400 m, da započinje postupak evidentiranja navedene ceste u zemljišne knjige i katastar. Izrađuje se geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste.

Evidentiranje nerazvrstane ceste izvršit će se sukladno članku 123. do 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19. i 144/21.), temeljem kojeg se nerazvrstana cesta evidentira u katastru i upisuje u zemljišnu knjigu kao javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grada Zaboka, Zabok, ZIVTOV trg 10, OIB:39265120858.

Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste izradit će tvrtka GeoTAG d.o.o. iz Zaboka, S. Radića 1, uz stručni nadzor ovlaštenog inženjera geodezije.

Terenska izmjera zemljišta (obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji brine da lomne granice zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene) za potrebe izrade geodetskog elaborata izvršit će se dana 23.11.2023. godine, početkom u 09:00 sati.U slučaju izrazito lošeg vremena, terenska izmjera odgodit će se za dan  24.11.2023., s istim vremenskim početkom obilježavanja.

Nositelji prava na nekretninama mogu obaviti javni uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja i zatražiti dodatna pojašnjenja dana 24.11. 2023. godine, u vremenu od 14.00 do 15.00 sati, u prostorima tvrtke GeoTAG d.o.o., Zabok, M.Gupca 24A.

Ovaj poziv objavit će se u Zagorskom listu i na mrežnim stranicama Grada Zaboka www.zabok.hr.

GRADONAČELNIK

Ivan Hanžek,oec.

Sve detalje javnog natječaja pronađite ovdje.

Skip to content