Novosti

Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta – Špičkovina i Dubrava Zabočka

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

Gradonačelnik

KLASA: 363-01/20-01/062

URBROJ:2197/01-03/1-20-1

Zabok, 11. rujan 2020.

PREDMET: Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta

Na temelju članka 131. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14. I 110/19.) i Upute Središnjeg ureda Državne geodetske uprave o načinu izrade snimke izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta i geodetskih elaborata izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta (KLASA:932-01/12-02/182 URBROJ:541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012.) GRAD ZABOK objavljuje

J A V N I P O Z I V

o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta

u naselju Špičkovina i Dubrava Zabočka

Ovim pozivom Grad Zabok, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na području grada Zaboka, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene sljedeće nerazvrstane ceste (sve u k.o. Špičkovina):

-NC ŠPI 010 (Odvojak Maček) duljine oko 109 m

-NC ŠPI 018 (Spoj Špičkovina II-Špičkovina III) duljine oko 619 m

– NC ŠPI 019 (Špičkovina I) duljine oko 2338 m

– NC DZA 025 (Spoj Gregurići-Špičkovina I) 459 m

da započinje postupak evidentiranja navedenih nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige i katastar.

Izrađuje se geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta.

Terenska izmjera zemljišta (obilježavanje granica zemljišta na kojem su izgrađene ceste uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji brine da lomne granice zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene) za potrebe izrade geodetskog elaborata izvršit će se dana 3. studenog 2020. godine s početkom u 9.00 sati za NC ŠPI 010 i NC ŠPI 018; s početkom u 11.00 za NC ŠPI 019 i NC DZA 025.

U slučaju izrazito lošeg vremena, terenska izmjera odgodit će se za dan 5. studeni 2020., sa istim vremenskim početkom obilježavanja.

Ovim putem obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče s gore navedenim nerazvrstanim cestama odnosno česticama zemljišta na kojima su iste izgrađene (nose oznake kčbr. 1587, 1247, 1585, 707/6, 706/9, 707/7, 707/1, 1577, 744/4, 1580, 771, 1579, 752/7 752/6, 1574, 2230 za NC ŠPI 019; kčbr. 382/7, 382/10, 379/32, 379/31, 379/15, 379/26, 379/6, 379/24, 379/15, 379/26, 379/6, 379/24, 379/15, 379/14, 1590, 326/3, 326/1, 335/2, 345/1, 1589, 1248, 1626/1 za NC DZA 025; kčbr. 1563, 1104/1 za NC ŠPI 010; kčbr. 1565, 1137/4, 1136/1 za NC ŠPI 018, sve k.o. Špičkovina ),o gore navedenom postupku evidentiranja nerazvrstanih cesta.

Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta izradit će tvrtka GeoTAG d.o.o. iz Zaboka, S. Radića 1, uz stručni nadzor ovlaštenog inženjera geodezije Nazifovski Iva.

Nositelji prava na nekretninama mogu obaviti javni uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja cesta i zatražiti dodatna obrazloženja dana 20. studenog 2020. godine, u vremenu od 14.00 do 15.00 sati, u prostorima tvrtke GeoTAG d.o.o., Zabok, M.Gupca 24A.

Ovaj poziv objavit će se u Zagorskom listu, na mrežnim stranicama Grada Zaboka www.zabok.hr i Oglasnoj ploči Grada Zaboka.

GRADONAČELNIK

Ivan Hanžek,oec.

Skip to content