Novosti

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA ZAPOŠLJAVANJE ŽENA ZA POMOĆ U KUĆI U PROJEKTU „MIPOS II“

Grad Zabok nositelj je projekta MIPOS II – MI POmažemo Starijima II koji se provodi u okviru instrumenta Poziv na dostavu projektnih prijedloga „ZAŽELI – Program zapošljavanja žena – faza II“ u kojemu Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike nastupa u ulozi posredničkog tijela prve razine, a Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije u ulozi provoditelja poziva na dostavu projektnih prijedloga. Poziv na dostavu projektnih prijedloga provodi se u okviru Prioritetne osi 2, Specifičnog cilja 9.i.1.: Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020.

Slijedom navedenog, Grad Zabok s partnerima u Projektu raspisuje

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA ZAPOŠLJAVANJE
ŽENA ZA POMOĆ U KUĆI U PROJEKTU „MIPOS II“

Projektom je predviđen odabir i zapošljavanje žena za pomoć u kući u Krapinsko-zagorskoj županiji kod pravnih osoba koje su partneri u projektu „MIPOS II“ (od dana zaposlenja do 31.03.2022.)

ŽENE ZA POMOĆ U KUĆI
Broj traženih osoba: 2
Mjesto rada: Krapinsko-zagorska županija
Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Naknada za prijevoz: da
Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme do 31.03.2021.

OPIS POSLOVA
Žene zaposlene putem projekta MIPOS II će svojim radom i aktivnostima poboljšati kvalitetu života krajnjim korisnicima pružajući im pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, brigu o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima. Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje šest krajnjih korisnika.
Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme (od dana zaposlenja do kraja projekta – 31.03.2022.).

UVJETI:
– najviše završena škola: srednjoškolsko obrazovanje,
– punoljetnost,
– hrvatsko državljanstvo,
– nezaposlene žene koje su prijavljene u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Ciljana skupina žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE
Poštovanje različitosti, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

Odabir će se izvršiti uz pomoć stručnih metoda procjene kompetencija i osobina podnositelja prijave, a koji će provoditi partneri-poslodavci.

U okviru rada na projektu žene pripadnice ciljane skupine imaju pravo pohađati stručni tečaj za kvalifikaciju dadilja (mora biti ispunjen uvjet da osoba ima završenu srednju školu) ili kuharica, završetkom kojeg im se dodjeljuje javna isprava o obrazovanju/osposobljenosti.

S kandidatkinjom izabranom za zaposlenje u sklopu projekta sklopit će se ugovor o radu u kojemu će biti utvrđeni poslovi, trajanje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

U prijavi na ovaj Javni poziv kandidatkinje trebaju navesti: svoje osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, OIB, adresu stanovanja, broj telefona i po mogućnosti e-mail adresu) te dostaviti sve tražene priloge i informacije tražene ovim pozivom.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu, kandidatkinje su dužne priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili neovjerenoj preslici:

1. životopis,
2. presliku osobne iskaznice,
3. presliku važeće vozačke dozvole (ako je posjeduju),
4. potvrdu od HZMO o ostvarenom stažu,
5. potvrdu od HZZ kojim osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde mora biti nakon datuma objave ovog Javnog poziva)
6. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku svjedodžbe ili potvrdu o stečenoj
stručnoj spremi),

Kandidatkinje će prilikom sklapanja ugovora o radu dostaviti na uvid originalne dokumente. Nepravodobne i nepotpune prijave, kao i prijave koje nisu vlastoručno potpisane, neće biti razmatrane.

Pisane prijave sa svim traženim prilozima podnose se na adresu nositelja projekta: Grad Zabok, ZIVTOV trg 10, 49210 Zabok, s naznakom „Javni poziv za podnošenje prijava za obavljanje poslova žene za pomoć u kući u Projektu MIPOS II“, najkasnije u roku od osam dana od dana objave ovog Javnog poziva pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Radni odnos sa poslodavcima odabrane kandidatkinje će zasnivati nakon provedenog selekcijskog
postupka kako slijedi:

1. Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Zabok, Ulica Matije Gupca 53, 49210 Zabok – 2 osobe.

Ovaj Javni poziv objavit će se na Internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i partnera u Projektu, a svaki partner koji zapošljava sukladno uvjetima projekta „MIPOS II“ otvorit će Prijavu potrebe za radnikom s tekstom koji je vidljiv iz ovog Javnog poziva i sukladno broju izvršitelja po pojedinom partneru koji zapošljava.

O rezultatima će natjecateljice biti obaviještene u zakonskom roku.

Skip to content