Novosti

Najava -20. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA 15.9. 2015. U 18,00 SATI

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKAŽUPANIJA

GRAD ZABOK

G r a d s k o v i j e ć e

KLASA: 021-05/15-01/07

URBROJ: 2197/01-02-15-1

Zabok, 9. rujna 2015.

P OZIV

Na temelju članka 42. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 9/13. i 16/14.) sazivam 20. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka, koja će se održati

U UTORAK, 15. RUJNA 2015. U 18.00 SATI

u gradskoj vijećnici, soba broj 21, Zivtov trg 10/II kat.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n ir e d

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka održane

29. lipnja 2015.,

2. Zagorski vodovod d.o.o.za javnu vodoopskrbu i odvodnju, Godišnje izvješće o radu i

financijska izvješća za 2014.,

3. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zaboka za 2015.,

4. Izvješća o polugodišnjem izvršenju:

– Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2015.,

– Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2015.

– Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2015.,

– Programa javnih potreba u sportu Grada Zaboka za 2015.,

– Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2015.,

– Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2015.,

– Programa raspodjele sredstava od spomeničke rente za 2015.,

– Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih

zgrada u prostoru na području Grada Zaboka za 2015.,

– Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015.,

5. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2015.,

6. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića ZIPKICA, Zabok,

7. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnovici i koeficijentu za obračun plaće gradonačelnika i

zamjenika gradonačelnika Grada Zaboka,

8. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Zaboka,

9. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima koje će se obavljati

davanjem koncesije,

10. Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb -izgradnja brze ceste Popovec – Marija Bistrica – Zabok

1) Prijedlog odluke o ukidanju svojstva javnog dobra na nekretninama u k.o. Špičkovina,

2) Prijedlog odluke o prijenosu prava vlasništva na nekretninama Grada Zaboka,

11. Izvještaj gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 1.

lipnja do 31. kolovoza 2015.,

12. Vijećnička pitanja i prijedlozi.

U privitku poziva dostavljamo Vam materijal za predloženi dnevni red.

Mole se članovi Gradskog vijeća da sjednici obavezno prisustvuju, a eventualnu spriječenost da opravdaju pismeno ili na telefone 587-761 ili 587-777.

S poštovanjem,

Za točnost otpravka PREDSJEDNIK

PROČELNICA G r a d s k o g v i j e ć a

Natalija Gretić, dipl.iur. Žarko Ivančić, oec.v.r.

Download Poziv_bez_polugodisnjeg_izvjestaja_o_izvrsenju_proracuna.pdf
Download Polugodisnji_nadzor.pdf
Download Izvjesca_o_polugodisnjem_izvrsenju_programa.pdf
Download Obrazlozenje_uz_polugodisnji_izvjestaj_o_izvrsenju_proracuna.pdf
Skip to content