Novosti

NAJAVA 32. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA 27. 2. 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

G r a d s k o v i j e ć e

KLASA: 021-05/20-01/005

URBROJ: 2197/01-02-20-1

Zabok, 21. veljače 2020.

P O Z I V

Na temelju članka 44. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 9/13., 23/17. i 4/18.) sazivam 32. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka, koja će se održati

U ČETVRTAK, 27. VELJAČE 2020. U 18:00 SATI

u gradskoj vijećnici, soba broj 21, ZIVTOV trg 10/II kat.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d

1.Verifikacija skraćenog zapisnika sa 31. sjednice Gradskog vijeća 23. 12. 2019.,

2. Prijedlog statutarne odluke o izmjenama Statuta Grada Zaboka,

3. Prijedlog poslovnika o izmjeni Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka,

4. Prijedlog odluke o sklapanju ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt

re-GENERATOR,

5. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2019.,

6. Prijedlog Odluke o izradi VII. izmjena i dopuna Prostornoga plana uređenja Grada Zaboka,

7. Izvještaj o radu Savjeta mladih Grada Zaboka u 2019. i Program rada za 2020.,

8. Program rada Dječjeg gradskog vijeća Grada Zaboka za školsku godinu 2019/2020.,

9. Društveni dom DVD-a Pavlovec Zabočki – sklapanje aneksa ugovoru o korištenju,

10.Sportski centar Đalski – sklapanje III. aneksa ugovoru o upravljanju i korištenju,

11.Prijedlog odluke o zajedničkom organiziranju obavljanja poslova poljoprivrednog redara,

12.Evidentiranje gradske komunalne infrastrukture u katastru i gruntovnici – odluke o

proglašenju javnim dobrom u općoj uporabi,

13.Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti Dječjem vrtiću Zipkica za zapošljavanje

jednog odgojitelja na određeno vrijeme,

14.Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske za prosinac 2019. i siječanj 2020.,

15.Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje drugom imovinom u Gradu

Zaboku – nadležnost za donošenje odluka – na znanje,

  1. Vijećničkapitanjaiprijedlozi.

U privitku poziva dostavljamo Vam materijal za predloženi dnevni red.

Mole se gradski vijećnici da sjednici obavezno prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju na gordana@zabok.hr ili telefone 587-761 ili 587-777.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Gradskog vijeća

Žarko Ivančić, oec.

Download Poziv-na-32-sj-Gradskog-vije-a-27-2-2020-.pdf
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content