Novosti

NAJAVA 33. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA 6. 5. 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

G r a d s k o v i j e ć e

KLASA: 021-05/20-01/008

URBROJ: 2197/01-02-20-1

Zabok, 29. travnja 2020.

P O Z I V

Na temelju članka 42. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 9/13., 23/17., 4/18. i 5/20.) sazivam 33. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka, koja će se održati

U SRIJEDU, 6. SVIBNJA 2020. U 17:00 SATI

elektronskim putem u uvjetima propisanih mjera radi sprečavanja širenja koronavirusa

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 32. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka 27. 2. 2020.,

2. Izvješće Mandatne komisije o nastavljanju obnašanja dužnosti člana gradskog vijeća Branka

Piljeka i prestanku obnašanja dužnosti zamjenika člana gradskog vijeća Valentina Hercega,

3. Prijedlog odluke o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zaboka za 2019.,

4. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Zaboka iz 2019.,

5. Izvješća o izvršenju:

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2019.,

Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2019.

Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2019.,

Programa javnih potreba u sportu Grada Zaboka za 2019.,

Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2019.,

Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2019.,

Programa utroška sredstava od spomeničke rente za 2019.,

Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2019.,

Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih

zgrada u prostoru na području Grada Zaboka za 2019.,

– Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u gradu Zaboku za 2019,

– Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog

zemljišta na području grada Zaboka za 2019.,

– Programa utroška dijela sredstava boravišne pristojbe za 2019.,

6. Izvještaj Stožera civilne zaštite Grada Zaboka,

7. Izvanredna situacija uslijed epidemije COVID-19 uzrokovane koronavirusom – potvrđivanje

odluke o mjerama,

8. Prijedlog odluke o oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade kao mjere ublažavanja

negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom COVID-19,

9. Dječji vrtić Zipkica Zaboka:

1) Prijedlog odluke o dopunama Odluke o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovoljavanje

javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za Grad Zabok i o prednosti pri upisu u DV

Zipkica,

2) Prijedlog odluke o oslobađanju roditelja od plaćanja usluge vrtića tijekom razdoblja trajanja

mjere privremenog zatvaranja vrtića (uz organizaciju dežurstva),

10. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o pokretanju projekta rekonstrukcije, modernizacije i

upravljanja sustavom javne rasvjete Grada Zaboka,

11. Prijedlog odluke o početku postupka izrade Plana razvoja Grada Zaboka za razdoblje 2021.-

2027.,

12. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava iz proračuna Grada Zaboka za

financiranje redovitih političkih aktivnosti u 2020. godini,

13. Komunalno-Zabok d.o.o. Izvješće o radu davatelja javne usluge za 2019.,

14. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Grada Zaboka u 2019. ,

15. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Grada Zaboka u području prirodnih nepogoda za 2019.,

16. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture,

17. Izvješće gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe – 1. 02.- 31. 03. 2020.,

18. Vijećnička pitanja i prijedlozi.

U privitku poziva dostavljamo Vam materijal za predloženi dnevni red.

Uz poziv Vam dostavljamo Upute i pravila za održavanje 33. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka izjašnjavanjem putem e-maila.

Mole se gradski vijećnici da Upute i pravila obavezno prouče i postupaju po istoj. Tablicu za glasovanje po točkama dnevnog reda dostavit ćemo Vam na dan održavanja sjednice.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Gradskog vijeća Žarko Ivančić, oec.

Download Poziv-na-33-sjednicu-Gradskog-vije-a-6-5-2020-.pdf
Skip to content