Novosti

NAJAVA – 41. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA, 27.12. 2012.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

G r a d s k o v i j e ć e

KLASA: 021-05/12-01/09

URBROJ: 2197/01-02-12-1

Zabok, 19. prosinca 2012.

POZIV

Temeljem članka 61. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 20/09.) sazivam 41. sjednicu Gradskog vijećaGrada Zaboka, koja će se održati

u četvrtak, 27. prosinca 2012. g. u 17.00 sati

u gradskoj vijećnici, soba broj 21, Zivtov trg 10/II kat.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i r e d

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 40. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka održane

12. prosinca 2012.

2. 1) Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne

infrastrukture u Gradu Zaboku za 2012.,

2) Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u

2012.,

3) Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2012.,

4) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu Grada Zaboka za 2012.,

5) Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2012.,

6) Prijedlog odluke o II. izmjenama i dopunama Proračunu Grada Zaboka za 2012.,

3. 1) Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu

Zaboku za 2013.,

2) Prijedlog programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2013.,

3) Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2013.,

4) Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Zaboka za 2013.,

5) Prijedlog programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2013.,

6) Prijedlog programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji

stanarsko pravo za 2013.,

7) Prijedlog programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2013.,

8) Prijedlog programa raspodjele spomeničke rente za 2013.,

9) Prijedlog odluke o Proračunu Grada Zaboka za 2013.,

10) Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zaboka za 2013.,

4. Prijedlog odluke o uređenju prometa na području Grada Zaboka,

5. Prijedlog odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti tvrtki PLAVINKA d.o.o.:

– održavanje javnih zelenih površina, čišćenje javnih površina i održavanje groblja,

– poslovi iskopa i čišćenja odvodnih cestovnih jaraka i zemljanih bankina,

– poslovi nadzora i naplate parkiranja na javnim parkiralištima,

6. Vijećnička pitanja i prijedlozi.

U privitku poziva dostavljamo Vam materijal za predloženi dnevni red.

Mole se vijećnici da sjednici obavezno prisustvuju, a eventualnu spriječenost da opravdaju pismeno ili na telefone 587-761 ili 587-777.

S poštovanjem.

PREDSJEDNIK

G r a d s k o g v i j e ć a

Zoran Krajačić, v. r.

Za točnost otpravka

PROČELNICA

Natalija Gretić, dipl. iur.

Download Microsoft_Word___Poziv_na_41__sjednicz_GV_27_12_2012___materijal.pdf
Download Odluka_o_II_izmjenama_i_dopunama_Proracuna_GZ_za_2012..pdf
Download Proracun_Grada_zaboka_za_2013..pdf
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content