Novosti

Najava: Izgradnja nogostupa i oborinske kanalizacije Naselje Tomeki (Zabok) – Poziv

Vijest

R E P U B L I K A H R V A T S K A

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,

GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

ZABOK

KLASA:UP/I-361-03/14-01/91

URBROJ: 2140/01-08/5-14-3

Zabok, 26.08.2014.

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Zabok, povodom zahtjeva investitora Grada Zaboka, Zivtov trg 10, Zabok, za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju nogostupa i oborinske kanalizacije na županiskoj cesti Ž 2161 u naselju Tomeki u k.o. Zabok u Zaboku, temeljem članka 115. i 116. stavak 1. Zakona o gradnji (“Narodne novine” broj 153/13)

P O Z I V A

podnositelja zahtjeva, vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na kat. čest. 7729/2, 7729/1, 7730, 7731, 7732, 7733, 7734, 7735, 7736, 7737, 7738, 7739, 7740, 7741, 7742, 7761, 7762, 3110/2, 3110/3, 3110/5, 3111, 7765 i 7766 k.o. Zabok, sve prema glavnom projektu oznake BP:10/14 od svibnja 2014. godine, izrađenom od “Zagorje pro – kon” d.o.o. Lug Zabočki 86, glavni projektant Ivica Vrdoljak, dipl.ing.građ., te vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s nekretninom za koje se izdaje građevinska dozvola za izgradnju nogostupa i oborinske kanalizacije na županiskoj cesti Ž 2161 u naselju Tomeki, da izvrše uvid u spis predmeta radi izjašnjenja.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti 05. rujna 2014. godine u vremenu od 8.00 – 14.00 sati u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Kumrovečka 6, Zabok, soba 12/1.

Uvidu u spis predmeta mogu izvršiti osobe koje dokažu da su stranke u postupku i to osobno ili putem svojeg opunomoćenika.

Ukoliko se u navedenom roku osobe koje imaju status stranke ne odazovu ovom pozivu, građevinska dozvola može se izdati a stranka koja se ne odazove javnom pozivu, ne može zbog toga tražiti obnovu postupka izdavanja građevinske dozvole.

Viši referent za prostorno uređenje i gradnju

Stjepan Vukić, ing.građ.

Izvor: Krapinsko-zagorska županija

Skip to content