Novosti

Odluka o zabrani iznajmljivanja i drugog korištenja društvenih domova

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

Gradonačelnik

KLASA: 810-01/20-01/005

URBROJ: 2197/01-03/1-20-155

Zabok, 19. listopad 2020.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak, 123/17. i 98/19.) i članka 42. Statuta Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ br. 9/13., 16/14., 4/18. i 5/20.) gradonačelnik Grada Zaboka dana 19. listopada 2020. godine donio je sljedeću

O D L U K U

Temeljem preporuke Stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije od 18. listopada 2020. godine odlučuje se kako slijedi:

I. Zabranjuje se iznajmljivanje i drugo korištenje društvenih domova na području grada Zaboka (Dom DVD-a Špičkovina, Dom NK Rudar, SC Zaseka, Dom DVD-a Zabok, Dom DVD-a Pavlovec i Dom DVD-a Gubaševo, Dom Lug Zabočki, Dom Plavinka, Dom Grdenci, Dom Grabrovec, Ribički dom Linjak, Ribički dom Zabok, Dom Repovec, Dom Tisanić Jarek, Dom Prosenik Gubaševski, Dom Prosenik Začretski, Dom Gubaševo, Dom Jakuševec, Dom strijelaca, Dom LD Trčka, Lovački dom Grdenci, Planinarski dom Picelj) za sva okupljanja.

II. Iznimno od točke I. ove Odluke u vatrogasnim domovima mogu se normalno odvijati okupljanja vezana uz vatrogasnu djelatnost, a u sportskim centrima mogu se koristiti svlačionice i sanitarni čvorovi.

III. Ova Odluka vrijedi od 20. listopada do 1. studenog 2020.

GRADONAČELNIK

Ivan Hanžek,oec.

Download Odluka-dru-tveni-domovi.pdf
Skip to content