Karakteristike

Grad Zabok smješten je na jugozapadnu rubu Krapinsko-zagorske županije i od Zagreba je udaljen 30-ak kilometara. Na površini od 34,41 km2 razmješteno je 16 naselja u kojima u 2.931 kućanstvu živi 9.365 stanovnika.

Grad Zabok ima važan strateški i geoprometni položaj u Krapinsko-zagorskoj županiji koji mu daje bitne razvojne prednosti u odnosu na druge jedinice naše lokalne samouprave. Kroz prostor grada Zaboka, dolinom rijeke Krapine, prolaze važni državni prometni koridori koji grad dijele skoro na dva jednaka dijela.


Prostorom grada Zaboka prolazi autocesta D-1/ E-59 (Zagreb – Macelj), koja je u sastavu međudržavnoga Pyrnskog koridora. Rubnim dijelovima grada i dolinom rijeke Krapine vodi cestovni pravac D-24 za istočne dijelove Županije – Bedekovčinu, Zlatar Bistricu i dalje, odvajajući se od čvorišta Mokrice i autoceste D-1. Od navedena čvorišta dijelom grada Zaboka u dolini potoka Horvatske ide i važna državna cesta D-205 (Gubaševo – Kumrovec). Ova prometnica od velike je važnosti za gradski prometni sustav, a s juga olakšava pristup u naselje Zabok.


Osim cestovnih, na razvoj Zaboka presudno su utjecali i željeznički pravci, koji će i u budućnosti razvoju Zaboka davati važan impuls. Zabok je danas drugo prometno središte po veličini prometa u Hrvatskoj. Samim tim on je najvažnije željezničko križište u Županiji, i to iz četiri smjera: Zagreba, Varaždina, Đurmanca i Gornje Stubice. Kroz njega dnevno prođe vlakova 96 (90 putničkih, 6 teretnih i 4 izvanredna vlaka).


Daljnji korak u razvoju prometa predstavlja izgradnja aerodroma, za koji su već obavljene brojne pripreme.


Što se tiče komunalne infrastrukture, može se reći da je grad Zabok u potpunosti riješio pitanje elektrifikacije, plinofikacije, vodoopskrbe, telefonije, asfaltiranja i djelomično kanalizacije, na čemu se i dalje radi.


U Zaboku sjedište ima oko 217 poduzeća i 256 obrtnika. Zabok već godinama izgrađuje svoju poslovnu zonu za prihvat nove industrije, pod nazivom “Gospodarska zona grada Zaboka”, površine 170 ha, u kojoj se sada nalazi 32 poslovna subjekta, a i dalje je prisutno veliko zanimanje stranih i domaćih investitora za izgradnju kapaciteta u postojećoj zoni pa i zoni njezina proširenja.


Ishodište cijele gospodarstvene aktivnosti držala je najstarija tvrtka ZIVT osnovana 1936. od strane Milana Prpića. ZIVT nije bio samo glavni nosilac gospodarske aktivnosti nekadašnje Općine Zabok on je bio i svojevrsni poduzetnički inkubator za Grad Zabok u kojem su se razvili programi proizvodnje netkanog tekstila iz čega je nastala tvrtka Regeneracija, nadalje ZIVTEX iz kojega je poslije nastala proizvodnja tepiha i koja je kasnije priključena Regeneraciji te tvornica rasvjetnih tijela Dekor koja se razvila u značajnog proizvođača i izvoznika ovih proizvoda. ZIVT je također pokrenuo i razvoj metalne industrije Zagorja iz čega je nastala tvrtka Zagorski metalac koja se kasnije počela baviti distribucijom plina.


Sve te tvrtke prolazile su duga razdoblja inflatornih kretanja nekadašnjeg gospodarstva ali ipak se može govoriti o relativno stabilnim ekonomskim kretanjima u gospodarstvu Grada Zaboka do 90-tih godina prošlog stoljeća.


Nakon Domovinskog rata došlo je do značajnih promjena. Sve te tvrtke bile su usmjerene na relativno veliko tržište nekadašnje države što je ukazivaloda se moraju izvesti određene restrukturalizacije s obzirom na novonastalo ekonomsko stanje.


Vrijeme i okruženje, sa svojim utjecajem i orijentacijom na kapitalistički način poslovanja doveli su do redizajniranja gospodarske strukture Grada Zaboka.


Tvrtke su u najvećoj mjeri reducirane po kapacitetu, asortimanu i broju zaposlenih,prošlesu procese pretvorbe i privatizacije, ali je bitno naglasiti da, osim ZIVT-a, sve su one zadržane u novoj gospodarskoj strukturi Grada Zaboka.


Od 1995. godine pa do 2005. godine slijedilo je razdoblje relativne stagnacije gospodarskog razvoja da bi u posljednjih godina s obzirom na izuzetan geografski i prometni položaj Grada Zaboka i opskrbljenost infrastrukture počelo popunjavanje gospodarske zone u kojoj se danas nalazi tridesetak tvrtki od kojih su cca. 70% potpuno nove.


Pored gospodarstva, u Gradu su otvorene poslovnice praktički svih najvažniji banaka u zemlji i drugih financijskih institucija čime se ostvaruju ciljevi razvoja Grada Zaboka postavljeni još 80-tih godina prošlog stoljeća, da Grad Zabok postane financijski centar Zagorja. Svoje poslovnice u Zaboku imaju: Privredna banka Zagreb d.d., Raiffeisenbank Austrija d.d., Societe Generale – Splitska banka d.d., Zagrebačka banka d.d., Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagreb, OTP banka d.d., Zagreb, Poštanska banka, Samoborska banka, te SOLIDA štedno kreditna zadruga iZagorska štedno kreditna zadruga. Od osiguravajućih kuća spomenuti ćemo samo najveće: Croatia osiguranje d.d., Grawe Hrvatska d.d., Allianz, Euroherc, Merkur, Jadransko osiguranje,Basler osiguranje Zagreb i dr.


U Zaboku djeluju i tvrtke bitne za razvoj zabočkog, ali i šireg zagorskog područja. To su Hrvatska elektroprivreda, DP Zabok, Zagorski vodovod, Zagorski metalac, za distribuciju prirodnog plina, Hrvatski Telekom- telekomunikacijski centar Zabok, Fina, Porezna uprava, Javni bilježnik, Fond mirov. i zdravstva, Prekršajni i Općinski sud, Policijska uprava itd.


Isto se odnosi i na trgovine, jer se u Gradu Zaboku nalaze objekti nekoliko trgovačkih lanaca čime se ostvarujedrugi cilj gospodarskog razvoja Grada, tj. da on postane distributivno trgovačko središte za područje Zagorja (Trgocentar, KTC Križevci, Konzum, Lidl) Uspoređujući gospodarsku strukturu iz 1979. i 2009.godine može se zaključiti da je došlo do bitnih razlika u nekoliko područja. Najprije, povećao se broj subjekata koji sudjeluju u gospodarskim procesima, smanjio se broj zaposlenih u odnosu na 1979. godinu, jača uslužni sektor, trgovine, financije, poslovne usluge, infrastruktura, a smanjuje se industrijska proizvodnja.


Dolazi do redizajna strukture radne snage u smislu zanimanja, budući da se smanjuju, pa skoro i nestaju, nekadašnja tekstilna zanimanja koja su bila dominantna, a u gospodarski proces uključuju se druge vrste zanimanja što desetljećima nije bio slučaj na području Grada Zaboka.


Tako su danas u gospodarskoj zoni obuhvaćene slijedeće djelatnosti: proizvodnja valovitog papira i kartona, proizvodnja netkanog tekstila, proizvodnja cementa i betona, proizvodnja furnira, šperploča, panel-ploča i sl., vatrogasna služba, proizvodnja žarulji i el. svjetiljki, uklanjanje otpadnih voda i smeća, građevinska i umjetnička bravarija trgovina motornim vozilima, trgovina na veliko gorivima i mazivima, elektr. aparatima, distribucija plina i vode, izgradnja objekata distribucija plina i vode, opće obrazovanje i tehničko i stručno obrazovanje, gradnja stambenih i nestambenih zgrada, trgovina na veliko, programiranje i planiranje razvitka županijskih i lokalnih cesta, proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme, izgradnja objekta niskogradnje, ostali završni građevinski radovi, izdavanje novina, emitiranje radijskog programa, djelatnosti pripreme za tiskanje, pekara, posredovanje u trgovini, kreditno poslovanje, usluge promidžbe i marketinga, proizvodnja audio-kazeta, CD-a i DVD-a, proizvodnja grafičke opreme i sl.


Gledajući na kulturno-povijesno naslijeđe, grad Zabok ima nekoliko zaštićenih spomenika kulture u statusu preventivne zaštite, od kojih su najpoznatiji dvorac Bračak s park-šumom, dvorac Gredice, kapela Sv. Antuna i portal crkve Sv Jelene Križarice. U gradu Zaboku nastoji se očuvati kulturno-povijesna tradicija pa se u tome smislu uređuje etnolokalitet Zagorska hiža u Dubravi Zabočkoj.


U društvenim djelatnostima grad Zabok već sad predstavlja istaknuto obrazovno središte. U njemu su smještene razne ustanove: od jaslica i vrtića s malom školom (260-vrtić i 70-polaznici male škole na tri lokacije), preko osnovnoga (777 učenika) i srednjega obrazovanja u tri srednje škole (1.486 učenika) do fakulteta iz područja ekonomije i turizma (1200 studenata i informatike (251 student). Tu je i Gradska knjižnica s čitaonicom te Pučko otvoreno učilište s raznim programima obrazovanja odraslih.

  
              Početak visokoškolskog obrazovanja u Zaboku seže s početka šezdesetih godina 20. stoljeća kada je otvoren vanjski centar Ekonomskog fakulteta iz Zagreba koji je djelovao nekoliko godina. Fakultet je ponovno otvoren 1994. godine kada Pučko otvoreno učilište Zabok suorganizira ovaj studij. Na ovom fakultetu studenti se osposobljavaju za suvremeno i praktično vođenje poslova u vanjskoj i unutarnjoj trgovini i obavljanje svih poslova vezanih uz poduzetništvo i menadžment u domaćem i međunarodnom prometu roba, usluga i kapitala.


Fakultet za turistički i hotelijerski fakultet iz Opatije započinje svoje djelovanje 2000. godine uz inicijativu Krapinsko zagorske županije i Grada Zaboka s obzirom na profil fakulteta i potrebe ove regije za razvojem svih oblika turizma. Trenutačno se nastava odvija prema Bolonjskom procesu na stručnom i sveučilišnom smjeru studiju.


Fakultet za organizaciju i informatiku iz Varaždina djeluje u Gradu Zaboku od 2002. godine. Fakultet je otvorio svoj vanjski centar u Zaboku zbog potrebe Krapinsko zagorske županije i Grada Zaboka za razvojem malog i srednjeg poduzetništva uz ovladavanje svih vještina vezanih uz menađment, vođenje malih i srednjih poduzeća uz korištenje suvremene informacijske tehnologije u poslovanju.


Iako su navedeni fakulteti osnovani sa ciljem obrazovanja kadrova s područja Krapinsko zagorske županije, na sva tri fakulteta su upisani studenti s područja cijele sjeverozapadne Hrvatske i ostalih dijelova države.


Vezano uz obrazovanje potrebno je reći da Grad Zabok u svojem proračunu osigurava sredstva za stipendiranje studenata kako bi se popravila obrazovna struktura stanovništva i na taj način omogućio brži i kvalitetniji razvoj grada.


Posebno velika pažnja posvećuje se djeci i sadržajima za djecu. GradZabok je 2005. dobio status Grada prijatelja djece. Uređen je i priveden svrsi 2009. godine nadograđen prostor vrtića i time povećan kapacitet istog, uređuju se i opremaju sva dječja igrališta i brojni sportski i kulturni programi posvećeni djeci.


Kao zdravstveno središte Zabok ima Opću bolnicu, Dom zdravlja, brojne specijalističke ambulante, hitnu službu i član je Hrvatske mreže zdravih gradova.


Kroz socijalni program u Gradu se izdvajaju znatna sredstva za socijalno ugroženo stanovništvo i udruge koje u svojem djelokrugu imaju programe socijalne skrbi.

 
       Na području grada Zaboka registrirano je oko 130 udruga. Zabok jedno je od istaknutijih športskih središta Županije i u njemu aktivno radi 25 športskih udruga. Brojni entuzijasti svih uzrasta bave se raznim športovima, a motocross staza Vučjak u Zaboku nadaleko je poznata, Na području grada djeluju mnogobrojni športski klubovi: tri nogometna kluba (NKMladost, Zabok; NKRudar, Dubrava Zabočka i NKGjalski, Gubaševo), Košarkaški klub Zabok-Zaboky koji je uA-1 ligi, ženski rukometni klub, streljački klub, stolnoteniski klub, motocrossklub, nekoliko ribičkih društava, Budokai klub, savate-boksklub Đidara, plivački klub "Olimp"i dr. Radi velikoga broja športskih udruga i zanimanja građana svih dobnih skupina za bavljenje sportom  iskazana je potreba za izgradnjom sportske dvorane, koja treba služiti za tjelesnu i zdravstvenu kulturu, i opće namjene, za potrebe Gimnazije A. G. Matoša Zabok, Strukovnog i umjetničkog učilišta Zabok kao i za potrebe građana i sportskih klubova, a za koju je ishođena potvrda na glavni projekt. Izgradnju će financirati Grad Zabok i Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, iz sredstava programa "Integralni razvoj lokalne zajednice-EIB II" prema standardima za školske sportske dvorane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, u omjeru Grad20% - Ministarstvo - 80%.


U području kulture djeluju brojne udruge, a Zabok je osobito poznat po književnoj nagradi ustanovljenoj 1979. godine u Zaboku s Društvom hrvatskih književnika, koja se dodjeljuje u okviru kulturne manifestacije "Dani Ksavera Šandora Gjalskog".


Kulturne događaje važnije za grad uglavnomo rganiziraju GradZabok, Pučko otvoreno učilište, Gradska knjižnica, odgojno obrazovne ustanove i brojne udruge. Od najaktivnijih spomenut ćemo samo neke: Zbor "Gjalski", KUD Zabok, HU "Muži zagorskog srca" Udruga "Zlatno srce" Ekološko društvo "Lijepa naša". Posljednjih godina u Zaboku se pojavljuje sve veći broj udruga civilnoga društva drugačijega sadržaja rada, koje doprinose novoj kvaliteti života naše sredine. Jedna od takvih udruga je: Udruga "Mraz", "GOKUL". Najnovija udruga je "Regenerator" koja je osnovana radi širenja urbane kulture i udruživanja zainteresiranih pojedinaca i udruga s područja Grada Zaboka i Krapinsko-zagorske županije, s konačnim ciljem osnivanja Zagorskog centra urbane kulture. Istoj je dodijeljen otkupljen prostor – tvornička hala Regeneracije, u kojoj se održavaju koncerti, te drugi sadržaji vezani uz okupljanje mladih i izradu projekata u svrhu ostvarivanja prava i interesa mladih. Budući je 2009. rekonstruirana i uređena kino dvorana u multimedijski centar, grad je dobio još jedan odgovarajući prostor za predstavljanje rezultata rada mnogobrojnih udruga i društava kao i za održavanje kazališnih predstava.


U gradu djeluju Osnovna glazbena škola Ksavera Šandora Gjalskog Zabok, te tri limene glazbe (Zabok, Špičkovina i Prosenik Gubaševski). Na području grada djeluje više dobro opremljenih vatrogasnih društava (Javna vatrogasna postrojba, DVDZabok, DVD Špočkovina, DVDGubaševo, DVDPavlovec, DVD Regeneracija, DVDTrgocentar, DVD Opće bolniceZabok) organiziranih u Vatrogasnu zajednicu grada Zaboka.


Sva događanja prati lokalni RadioZabok, osnovan 1962. godine i najstarija je radio stanica od svih u Hrvatskom zagorju. Nadalje, grad ima svojZabočki list, besplatan za sva domaćinstva i Internet stranicu.


Zabok je otvoren za nove ljude i nove ideje, tako se sada planira i razvoj turizma. Iako Zabok nema klasičnih turističkih sadržaja, tu su vinske veste, planinarski dom sa arboretumom, lovački domovi, motocross staza, koja je izgrađena još davne 1961. godine, a njena je posebnost u činjenici da je jedina na svijetu na kojoj se s jedne točke vidi cijela staza. Stazu čini 36 tisuća četvornih metara zemljišta na vrlo atraktivnoj lokaciji, svega koju minutu pješačenja od samog centra Zaboka. Vezano uz kontinuitet zabočkog motocrossa jedan od najatraktivnijih događaja je Svjetsko prvenstvo za motore s prikolicom, te druga međunarodna takmičenja. Spomenuti ćemo još brojne kulturne manifestacije: Dani K.Š. Gjalskog, Zlatna jesen Zabočka, Mjesec svibanj – Dan grada, Prosinačke svečanosti.


Zaboka danas postaje moderan i uređen grad s novim urbanim sadržajima i kvalitetom koja privlači mlade, koji maksimalno koristi svoj položaj, mogućnosti i resurse, te kroz primjenu moderne tehnologije i međunarodno priznate standarde kvalitete unapređuje rad gradske uprave.

  • Ispiši: