Novosti

Javni natječaj za financiranje programa ili projekata udruga na području Grada Zaboka

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
GRAD ZABOK
Gradonačelnik

KLASA: 402-03/19-01/001
URBROJ: 2197/01-05/2-19-5
Zabok, 23.01.2020.

Javni natječaj za financiranje programa ili projekata udruga koji doprinose razvoju kapaciteta udruga iz prioritetnih područja:
1) kulture
2) socijalne skrbi:
a) podrška udrugama koje pružaju socijalnu uslugu u zajednici
b) podrška institucionalnom razvoju udruge za 2020.

(1) Grad Zabok poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području 1) kulture i 2) socijalne skrbi da se prijave na financijsku podršku programima ili projektima koji doprinose razvoju kapaciteta udruga u kulturi i socijalnoj skrbi.

(2) Udruge sukladno ovom Javnom natječaju mogu prijaviti program ili projekt za sljedeća prioritetna područja:
Prioritetno područje 1 – Jačanje kapaciteta udruga u kulturi kroz poticanje raznovrsnosti i kvalitete kulturne ponude i programa ili projekata na području Grada Zaboka, uz očuvanje kulturne baštine Grada.
Udruge mogu prijaviti program ili projekt koji doprinosi razvoju kapaciteta udruga u kulturi za sljedeće aktivnosti:
– rad s mladima uz poticanje programa urbane kulture
– očuvanje tradicijskih običaja i kulture
– poticanje amaterskog kulturnog stvaralaštva
– rad udruga na području književne, glazbene, filmske, plesne i folklorne, te dramske i likovne umjetnosti
– očuvanje kulturnih i prirodnih dobara
-kulturne manifestacije.
Prioritetno područje 2 – Jačanje kapaciteta udruga iz područja socijalne skrbi
Udruge mogu prijaviti program ili projekt koji doprinosi razvoju kapaciteta udruga za pružanje:
a) socijalnih usluga u zajednici za sljedeće aktivnosti:
– unaprjeđenje kvalitete života osoba s invaliditetom,
– promicanje zdravog načina života i zaštite zdravlja,
– skrb o starijim osobama,
– djelovanje udruga koje rade s hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

b) podrška institucionalnom razvoju udruge za 2020.
– rad s djecom i mladima,
– promicanje dječjih prava i aktivnog sudjelovanja djece kroz rad Dječjeg foruma i Dječjeg gradskog vijeća Grada Zaboka
– poticanje kreativnosti stvaralačkog rada i zdravih stilova života
– poticanje razvoja volonterstva i aktivnog sudjelovanja djece i mladih u zajednici

(3) Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja za prioritetno područje:

1) kulture iznosi 370.000,00 kuna
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu ili projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 50.000,00 kuna.

2) socijalne skrbi:
a) podrška udrugama koje pružaju socijalnu uslugu u zajednici iznosi 105.000,00 kuna
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu ili projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 50.000,00 kuna.
b) podrška institucionalnom razvoju udruge za 2020. iznosi 115.000,00 kuna
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po programu ili projektu je 80.000,00 kuna, a najveći iznos po projektu je 115.000,00 kuna.

(4) Rok za podnošenje prijedloga projekata ili programa je 30 dana, a završava 24. veljače 2020. godine.

(5) Prijavitelj se ne može javiti istovremeno za prioritetna područja 1. i 2.
Prijavitelj može podnijeti najviše jednu prijavu za prioritetno područje 1. ili 2.

Javni natječaj se raspisuje za planirano trajanje programa ili projekata za razdoblje provedbe do 12 mjeseci (od 01.01.2020. do 31.12.2020).
Prijavu programa ili projekta na Javni natječaj može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga, te je ima registrirano sjedište na području Grada Zaboka, koja je programski usmjerena na rad u prioritetnom području iz natječaja, što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila obveze prema Gradu Zaboku (podnošenje izvještaja), te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.
Iznimno, prijavu programa ili projekta na Javni natječaj može podnijeti i udruga iz Domovinskog rata koja radi s hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koja nema registrirano sjedište na području Grada Zaboka, ali koja putem svojeg ustrojstvenog oblika bez svojstva pravne osobe (podružnice, ogranka, kluba i slično) sukladno statutu udruge, na području Grada Zaboka kontinuirano, u periodu od najmanje 5 godina prije datuma raspisivanja ovog Javnog natječaja provodi programe/projekte u području u kojem se objavljuje ovaj Javni natječaj i koja ima članove s prebivalištem na području Grada Zaboka (uvjeti moraju biti zadovoljeni kumulativno, te se isti dokazuje Izjavom udruge iz Domovinskog rata koja je sastavni dio natječajne dokumentacije i uvidom u Registar udruga i statut udruge);

Prije potpisa ugovora udruga će morati priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak, te da udruga ima podmirene sve doprinose i plaćen porez.
(6) Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta i tko nema pravo prijave na Javni natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za financiranje programa ili projekata udruga koji doprinose razvoju kapaciteta udruga iz prioritetnih područja
1) kulture
2) socijalne skrbi
a) podrška udrugama koje pružaju socijalnu uslugu u zajednici
b) podrška institucionalnom razvoju udruge za 2020.

(7) Prijedlozi programa ili projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Zaboka www.zabok.hr.
Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u pisarnici) na sljedeću adresu:
GRAD ZABOK
Zivtov trg 10, 49210 Zabok
Prijavu je potrebno poslati ili dostaviti u zatvorenoj omotnici u jednom primjerku.
Na vanjskoj strani omotnice obvezno treba navesti:
1. naziv i adresu prijavitelja
2. naznaku:
 ” Javni natječaj za financiranje programa ili projekata udruga koji doprinose razvoju kapaciteta udruga iz prioritetnog područja 1) kulture – ne otvarati”.
ili
 „Javni natječaj za financiranje programa ili projekata udruga koji doprinose razvoju kapaciteta udruga iz prioritetnog područja 2) socijalne skrbi
a) podrška udrugama koje pružaju socijalnu uslugu u zajednici – ne otvarati”.
ili
 „Javni natječaj za financiranje programa ili projekata udruga koji doprinose razvoju kapaciteta udruga iz prioritetnog područja 2) socijalne skrbi
b) podrška institucionalnom razvoju udruge za 2020. – ne otvarati”.

(8) Prijave se mogu dostaviti poštom ili osobno.
Poštom se prijave dostavljaju na adresu: Grad Zabok, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe, Zivtov trg 10, 49210 Zabok.
Osobno se prijave dostavljaju u Grad Zabok, Zivtov trg 10, soba br.3. (pisarnica), 49210, Zabok.

(9) Pravo na podnošenje prijave na Javni natječaj nema dosadašnji korisnik koji nije ispunio svoje obveze preuzete temeljem prijašnjih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava prema Gradu Zaboku (izvještaj), te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora koje proizlaze iz sredstava dodijeljenih za 2019. (obrazac).

(10) Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Javnog natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za financiranje programa ili projekata udruga koji doprinose razvoju kapaciteta udruga iz prioritetnih područja:
1) kulture
2) socijalne skrbi
a) podrška udrugama koje pružaju socijalnu uslugu u zajednici
b) podrška institucionalnom razvoju udruge za 2020.
Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.

(11) Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: martina@zabok.hr.

Rok za podnošenje prijedloga projekata ili programa je 30 dana, a završava 24. veljače 2020. godine.

Gradonačelnik
Ivan Hanžek, oec.

OBRASCI ZA PRIJAVU PROJEKTA:

8. Potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja i partnere iz koje je vidljivo da organizacija nema duga (dostavlja se neposredno prije potpisivanja ugovora)

9. Preslika uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe odgovorne za zastupanje koje nije starije od 6 mjeseci (dostavlja se neposredno prije potpisivanja ugovora)

OBRAZAC ZA PROCJENU PROJEKTA

OBRASCI ZA PROVEDBU PROJEKTA I IZVJEŠTAVANJE

DODATNA DOKUMENTACIJA

Pravilnik o financiranju i odobravanju nefinancijskih podrška udrugama

Strateški dokumenti temeljem kojih se natječaj raspisuje:

https://www.zabok.hr/Cms_Data/Contents/Zabok/Folders/Dokumenti/stari_dokumenti/Vazniji_akti_grada/~contents/D7M2AT8EPVNF9LW4/Lokalna_razvojna_strategija_grada_ZabokaKONACNO.pdf

Download Javni-natje-aj-za-financiranje-programa-ili-projekata-udruga.pdf
Download Upute-za-prijavitelje.pdf
Download Obrazac-opisa-programa-ili-projekta.docx
Download Obrazac-prora-una.xls
Download Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja.docx
Download Obrazac-izjave-o-financiranim-projektima.doc
Download Obrazac-izjave-udruge-iz-Domovinskog-rata.docx
Download Obrazac-izjave-o-partnerstvu.docx
Download Za-podr-ku-institucionalnom-razvoju-udruge-Obrazac-izjave-o-suglasnosti-za-uvid-u-kaznenu-evidenciju.doc
Download Obrazac-za-procjenu-kvalitete-prijave.pdf
Download Obrazac-Ugovora-o-dodjeli-financijskih-sredstava.pdf
Download Obrazac-opisnog-izvje-taja-programa-ili-projekta.docx
Download Obrazac-financijskog-izvje-taja.xls
Download Obrazac-zahtjeva-za-isplatom-sredstava.docx
Download POPIS-PRILOGA-KOJI-SE-PRILA-U-PRIJAVI.docx
Download Pravilnik-o-financiranju-i-odobravanju-nefinancijskih-podr-ka-udrugama.pdf
Download Indikativni-kalendar-natje-aja.docx
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content